نوز آمار تلفات مشخص نشده است. حشمت ستانکزی در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که احتمال می‌دهند حمله انتحاری بوده است.

malicious-website
Smart Screen Filter
June 10, 2017

نوز آمار تلفات مشخص نشده است. حشمت ستانکزی در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که احتمال می‌دهند حمله انتحاری بوده است.

نوز آمار تلفات مشخص نشده است. حشمت ستانکزی در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که احتمال می‌دهند حمله انتحاری بوده است.

انفجار زمانی رخ داد که کاروان اتومبیل‌های معاون اول ریاست جمهوری از محل گذشته بود.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به استقبال او به میدان هوایی/فرودگاه کابل رفت.نوز آمار تلفات مشخص نشده است. حشمت ستانکزی در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که احتمال می‌دهند حمله انتحاری بوده است.

انفجار زمانی رخ داد که کاروان اتومبیل‌های معاون اول ریاست جمهوری از محل گذشته بود.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به استقبال او به میدان هوایی/فرودگاه کابل رفت.

حاجی محمد محقق و عطا محمد نور و شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم از او در فرودگاه کابل استقبال کردند.

تصاویری که از تلویزیون دولتی افغانستان به صورت زنده در حال پخش است نشان داد که در فرودگاه ازدحام زیاد بود به حدی که حرکت او را به طرف محل تشریفات رسمی دشوار کرد.

آقای دوستم از فرودگاه مستقیم به طرف محل کار خود رفت. در قصر صدارت که محل کار هر دو معاون رئیس جمهوری در آن قرار دارد، شماری از هواداران ژنرال دوستم جمع شده اند تا از او استقبال کنند.

یکی از شرایط او برای بازگشتن به افغانستان این بود که بتواند در محل کار خود حاضر شو

حاجی محمد محقق و عطا محمد نور و شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم از او در فرودگاه کابل استقبال کردند.

تصاویری که از تلویزیون دولتی افغانستان به صورت زنده در حال پخش است نشان داد که در فرودگاه ازدحام زیاد بود به حدی که حرکت او را به طرف محل تشریفات رسمی دشوار کرد.

آقای دوستم از فرودگاه مستقیم به طرف محل کار خود رفت. در قصر صدارت که محل کار هر دو معاون رئیس جمهوری در آن قرار دارد، شماری از هواداران ژنرال دوستم جمع شده اند تا از او استقبال کنند.

[emailpetition id=”1″] – display petition
[signaturelist id=”1″] – display signature list
[signaturecount id=”1″] – display signature count
[signaturegoal id=”1″] – display signature goal

 

 

یکی از شرایط او برای بازگشتن به افغانستان این بود که بتواند در محل کار خود حاضر شو

Comments are closed.